Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

 1. Všeobecné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky, ďalej len ,,VOP“ upravujú práva a povinnosti poskytovateľa a objednávateľa pri objednaní a poskytnutí služieb (vymedzených v článku 2.) prostredníctvom elektronickej komunikácie s poskytovateľom (email, prostredníctvom internetovej stránky), telefonicky alebo iným preukázateľným spôsobom. Sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvu uzatvorenej medzi poskytovateľom a objednávateľom v súvislosti s poskytovaním služieb (ďalej len ,,zmluva o poskytnutí služieb“), ak nie je vo VOP dohodnuté inak.

,,Objednávateľom“ elektronických služieb je fyzická alebo právnická osoba ako príjemca elektronických služieb, ktorá používa elektronické služby iba na účely podnikania.

,,Poskytovateľ“ je spoločnosť RUSH, S.r.o., so sídlom Veternicova 18, 84105 Bratislava, IČO: 47557583, DIČ: 2023959234, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sro, vložka číslo: 94839/B.

,,Internetová stránka“ je internetová stránka www.zalozimfirmu.sk ktorej je poskytovateľ prevádzkovateľom.

,,Služby“ sa rozumejú produkty alebo služby, ktoré sú uvedené na internetovej stránke. Charakteristika služieb je v čl. 2.

,,Zmluva o poskytnutí elektronických služieb“ je zmluva, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a je uzavretá elektronicky na diaľku medi medzi poskytovateľom a objednávateľom. Zmluvou podľa týchto VOP je aj zmluva, ktorá nie je uzatvorená na diaľku.

 

 1. Služby

Služby, ktoré dodáva poskytovateľ sú administratívne služby, spracovávanie a korektúra univerzálnych dokumentov, preposielanie, scanovanie dokumentov súvisiace so službou.

Služby, ktoré poskytuje poskytovateľ nie sú právne ani advokátske služby ( podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov). Poskytované informácie sú z verejne prístupných zdrojov a nemajú charakter právneho poradenstva.

 

 1. Vznik zmluvného vzťahu

Zmluvný vzťah vzniká podpisom poskytovateľom zaslaných dokumentov a uhradením poplatku za služby. Podmienkou je pravdivé, riadne vyplnenie formuláru, na základe ktorého sa vypracovávajú dokumenty, ktoré slúžia na poskytnutie služby.

Súčasťou zmluvy medzi poskytovateľom a objednávateľom sú tieto VOP.

Tlačidlo ,,Mám záujem!“ ma charakter formy kontaktovania poskytovateľa objednávateľom, a objednávateľa k ničomu nezaväzuje.

 

 1. Zmeny v zmluve

Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať písomne alebo elektronicky (emailom).

 

 1. Zrušenie zmluvy

Objednávateľ : je oprávnený zmluvu kedykoľvek zrušiť bez udania dôvodu, poskytovateľ má povinnosť vrátiť prijatú cenu za služby, poníženú o odstupné vo výške 10%.Objednávateľ je oprávnený zrušiť zmluvu formou emailu alebo písomne.

Poskytovateľ : je oprávnený objednávku neprijať v prípade chybne vyplnených údajov alebo nezrovnalostí v objednávke. Poskytovateľ je oprávnený  zrušiť zmluvu po jej vzniku a v prípade takéhoto zrušenia je poskytovateľ povinný vrátiť objednávateľovi prijatú cenu služby zníženú o sumu správneho alebo súdneho poplatku, ak boli zaplatené.

 

 1. Platobné podmienky

Ceny služieb sú uvedené na stránke www.zalozimfirmu.sk. Poskytovateľ nie je platcom DPH, čo znamená, že všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Cena služieb sa uhrádza vopred na základe zálohovej faktúry.

 

 1. Dodacie podmienky

Poskytovateľ dodá služby elektronicky, prostredníctvom emailu (*pdf,*jpg,*doc). Emailová adresa objednávateľa musí byť spôsobilá na prijímanie súborov a poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nedoručenie dokumentov z dôvodu nefunkčnosti emailovej adresy poskytnutej objednávateľom. Dodacia lehota je 30 dní. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za predĺženie lehoty dodania služby.

Objednávateľ je oprávnený sa kedykoľvek informovať o prebiehajúcom postupe, ale taktiež je povinný poskytnúť súčinnosť  v súvislosti s dodaním služby, teda kontrolovať emailovú adresu, funkčné telefónne číslo. Objednávateľ je povinný po zaslaní dokumentácie vytlačiť túto dokumentáciu v stanovenom odporučenom množstve rovnopisov a obstarať ich podpis oprávnenými osobami (prípadne overiť podpisy notárom) a tieto dokumenty poslať poštou na adresu poskytovateľa .

Poskytovateľ je oprávnený túto službu poskytnúť aj prostredníctvom tretej osoby.

 

 1. Doručovanie

Poskytovateľ dokumenty môže doručiť akýmkoľvek spôsobom umožňujúcim prepravu a preukázateľné doručenie, či už poštou alebo emailom. Dokumenty zaslané emailom sa považujú za doručené dňom odoslania emailu, dokumenty zaslané poštou alebo kuriérom sa považujú za doručené do troch dní uloženia.

 

 1. Zodpovednosť

Poskytovateľ  rámci internetovej stránky  a v rámci poskytnutých služieb neposkytuje právne rady ani právne služby podľa osobitných predpisov, a teda nemôžu byť za také považované.

Poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú objednávateľovi za  v súvislosti s používaním vzorových dokumentov.

Poskytovateľ nenesie zodpovednosť voči tretím stranám za priame alebo nepriame škody, spôsobené použitím informácií v súvislosti  s poskytovaním služby, alebo za informácie uvedené na internetovej stránke www.zalozimfirmu.sk.

 

 1. Reklamácie

Ak nie je objednávateľ spokojný s poskytnutou službou, môže písomne (emailom alebo poštou) podať reklamáciu a poskytovateľ je povinný reklamáciu vyriešiť do 14 pracovných dní. Poskytovateľ reklamácie vybavuje neodkladne v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi SR.

 

 1. Osobné údaje

Objednávateľ poskytol svoje údaje dobrovoľne, bez nátlaku a súhlasí s ich uchovávaním, zhromaždením a spracovávaním v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v v znení neskorších predpisov.

Poskytovateľ je oprávnený zhromažďovať informácie a spracovávať osobné údaje objednávateľa, spoločníkov, konateľov a ostatných spriaznených osôb.

Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť.

 

 1. Záverečné ustanovenia

Poskytovateľ je oprávnený VOP kedykoľvek meniť.

Spory, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami sa prednostne riešia formou dohody.

Internetová stránka www.zalozimfirmu.sk a jej obsah je vlastníctvom spoločnosti RUSH, s.r.o. a je chránený autorským zákonom.

Tieto VOP vstupujú do platnosti dňom 15.10.2017.

Vzťahy medzi objednávateľom a poskytovateľom, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sú upravené zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava.